برنامه کامل تغذیه گوجه فرنگی

قبل از هر گونه برنامه تغذیه گوجه فرنگی باید این نکته را مد نظر قرار دهیم که کشاورزان و باغداران عزیز آزمون خاک را در برنامه کاری خود قرار داده تا کودهایی که در زمان قبل از کاشت مورد تجویز قرار میگیرد مصرف گردد. توصیه کود به هر میزان باید بر اساس آزمون خاک صورت […]