علائم کمبود عناصر غذایی در گیاهان

گیاهان هم مانند انسان ها و حیوان ها به مواد غذایی غذایی جهت رشد نیاز دارند. کمبود هریک از این عناصر در گیاه موجب بروز نشانه هایی می شود که در پایین به بخشی از این کمبود ها می پردازیم.   آهن   آهن همانطور که عنصر کم مصرفی در گیاه است، نقش مؤثری در […]